Enquête woningaanpassing

Graag vragen we ouder(s) van een kind met ZEVMB die ervaring hebben met woningaanpassing naar hun ervaringen via onderstaande enquête. Het gaat om woningaanpassingen met als doel om je kind thuis te kunnen laten wonen en verzorgen.

We willen graag zicht krijgen op de vragen en knelpunten die hierbij worden ervaren. Het gaat om ervaringen en voorbeelden die zowel positief als negatief zijn. Op basis van de resultaten gaan we onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn. De werkgroep neemt deze input mee in haar advies. Ook maken we een verslag van de uitslag en publiceren dit op deze website..


Om teleurstellingen te voorkomen willen we er op wijzen dat wij via deze enquête geen individuele situaties kunnen oplossen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot personen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten.

Alvast heel veel dank voor je bijdrage!  
Woont het kind met ZEVMB met de ouders in één huis (op 1 huisnummer), of is sprake van twee woningen (bijv. gescheiden ouders)?

Let op! Bij twee huizen graag twee keer deze enquête los invullen.

Wij wonen in een ...
Onze woning is voldoende aangepast voor ons kind met ZEVMB.
Was jullie woning al aangepast toen jullie erin kwam wonen?
Wij zijn op zoek naar een andere woning
Ben je tevreden over het voor jullie beschikbare woningaanbod (graag kort toelichten waarom wel/niet)?
Wat is voor je kind / gezin voor een woning belangrijk?
Welke woningaanpassingen hebben jullie aangevraagd of gerealiseerd? (meerdere antwoorden mogelijk)
Wie heeft de woningaanpassingen gerealisserd?
Had je toegang tot en inzage in de offerte(s) van deze aanpassingen?
Wat waren de geschatte totale kosten van deze aanpassingen?
Wie heeft de woningaanpassing(en) betaald?
Hoeveel heb je zelf financieel bijgedragen aan de woningaanpassing(en)?
Wie heeft er, naast jullie zelf, een financiële bijdrage geleverd aan de aanpassingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
Geef een korte beschrijving
Heb je met de gemeente van tevoren afspraken gemaakt over je eigen financiële bijdrage? Zo ja, welke? (bijvoorbeeld over de hoogte of duur van de eigen bijdrage; WOZ-waarde; verkoop huis)
Hoe lang duurde het proces van aanvraag tot besluit van de grootste woningaanpassing?
Hoe lang duurde het proces van besluit tot realisatie van de grootste woningaanpassing?
Wanneer heb je de woningaanpassing(en) aangevraagd?
Als je een e-mail adres opgeeft, dan ontvang je een bevestiging van je inzending en kunnen wij eventueel contact opnemen als we vragen hebben over je inzending. We zullen je e-mail adres nergens anders voor gebruiken. Lees onderaan dit formulier meer over je privacy.

Wat doen we met je gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina met als doel om een beeld te krijgen van de mate waarin de woningen van een gezin met een kind met ZEVMB zijn aangepast, wat de gerealiseerde kosten zijn, welke financiele bijdragen ouders zelf leveren, en in hoeverre er grote verschillen per gemeente zijn.

De ingezonden gegevens worden opgeslagen op de webserver. Na sluiting van de enquête worden alle inzendingen samengevoegd in één Excel bestand voor verdere analyse. Het e-mailadres dat je hebt opgegeven gebruiken wordt niet opgenomen in het Excel bestand waardoor het bestand geen persoonsgegevens meer bevat. We verwijderen alle ingezonden gegevens binnen een jaar van de website.

Lees meer over jouw privacy op deze website