Bundeling expertise ZEVMB

We werken aan het borgen van de opgebouwde kennis en expertise op alle leefgebieden in een landelijk kenniscentrum met regionale expertisecentra, die laagdrempelig toegankelijk zijn.

Denk hierbij aan een netwerkachtige structuur, waarbinnen kennis wordt opgebouwd, geborgd en ontsloten, over de grens van organisaties en instellingen heen.

De invulling van dit initiatief, dat je kan zien als de landingsplek van Wij zien je Wel, wordt gevoed door de verschillende WzjW-projecten en de samenwerkingspartners, waarbij we proberen aan te sluiten bij bestaande initiatieven. In het kader van deze expertiseborging werken we ook aan een Zorgpad ZEVMB met diverse (zorg)professionals en ouders.

 

Wat hebben we in de afgelopen periode gerealiseerd?

 • Er is een heldere definitie voor ZEVMB vastgesteld.
 • Er is een landelijk expertteam met kinderartsen, AVG-artsen, orthopedagogen en een kinderneuroloog, die vaststelt of iemand tot deze groep behoort.
 • In veel zorgkantoren, bij CIZ, bij ZN en bij zorgverzekeraars zijn aanspreekpunten benoemd voor gezinnen met vragen over hun kind met ZEVMB. Dit aantal breidt zich nog verder uit.
 • Deze aanspreekpunten bespreken regelmatig samen hoe ze kennis kunnen bundelen, continuïteit van zorg kunnen realiseren en procedures kunnen vereenvoudigen. Met input van de Copiloten kijken we bijvoorbeeld of en hoe het proces van de aanvraag van meerzorg eenvoudiger kan.
 • In het werk van de Copiloot -die vaak namens ouders contact legt met betrokken instanties- proberen we de vaak uitgebreide (dossier)informatie te bundelen aan de kant van het gezin, om te voorkomen dat steeds opnieuw dezelfde informatie moet worden aangeleverd in evenzoveel verschillende systemen van instanties of aanbieders.  

 

Wat is onze opgave in de komende periode?

 • Richt een landelijk kenniscentrum ZEVMB in met regionale expertisekernen en borg en bundel hierin de opgebouwde kennis en ervaring.
 • Ontwikkel een Zorgpad ZEVMB voor het ontsluiten van kennis en als kapstok voor processen.
 • Werk verder aan vereenvoudiging van procedures in samenwerking met betrokken instanties
 • Formaliseer de vaststelling of iemand tot de groep ZEVMB hoort en beleg op een passende plek.

 

Stand van zaken

Juni 2020:

 • We starten in augustus met een nieuwe projectleider voor dit project.
 • Copiloten en aanspreekpunten in de verschillende instanties werken dagelijks samen. In deze samenwerking worden de processen steeds verder verbeterd en vereenvoudigd. 

 

Toekomstperspectief

Vanaf 2022 is er een landelijk expertisecentrum ZEVMB met regionale ‘hubs’ die door professionals, organisaties/instanties en ouders geconsulteerd kunnen worden voor kennis en expertise rondom ZEVMB. In 2023 is voor iedereen met een ZEVMB-predicaat een snelle en eenvoudige indicatiestelling Wlz en meerzorg mogelijk. Bij het aanvragen van (her)indicaties wordt reeds aangeleverde informatie gebruikt, bijvoorbeeld met voorinvulling uit een gedeeld dossier.

Projectleider
Eveline Schavemaker
E-mailadres
info@wijzienjewel.nl
Projectouder
Yuòn Ni Lie