Bundeling expertise ZEVMB

We werken aan het borgen van de opgebouwde kennis en expertise op alle leefgebieden in een landelijk ZEVMB-kenniscentrum met regionale expertisecentra, die laagdrempelig toegankelijk zijn.

Denk hierbij aan een netwerkachtige structuur, waarbinnen kennis wordt opgebouwd, geborgd en ontsloten, over de grens van organisaties en instellingen heen.

De invulling van dit initiatief, dat je kan zien als de landingsplek van Wij zien je Wel, wordt gevoed door de verschillende WzjW-projecten en de samenwerkingspartners, waarbij we proberen aan te sluiten bij bestaande initiatieven. In het kader van deze expertiseborging werken we met ouders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en zorgkantoren ook aan een ZEVMB-zorgstandaard.

 

Wat hebben we in de afgelopen periode gerealiseerd?

  • Er is een heldere ZEVMB-definitie vastgesteld.
  • Er is een ZEVMB-predicaat, dat ouders helpt om bij instanties aan te tonen dat iemand tot de doelgroep ZEVMB behoort. Het voordeel hiervan is dat er gezocht kan worden naar passende hulp en ondersteuning, zonder dat ouders steeds opnieuw moeten bewijzen dat hun kind ZEVMB heeft. 
  • Er is een landelijk expertteam met kinderartsen, AVG-artsen, orthopedagogen en een kinderneuroloog, die vaststelt of iemand tot deze groep behoort.
  • Vanuit het perspectief van ouders, zorgverleners en zorgverzekeraars/zorgkantoren werken wij aan een ZEVMB-zorgstandaard. Het doel is om gezamenlijk een landelijke norm vast te stellen voor passende ZEVMB-zorg. ​Deze landelijke norm wordt vastgelegd in een gedragen en in register opgenomen ZEVMB-zorgstandaard. 
  • In veel zorgkantoren, bij CIZ, bij ZN en bij zorgverzekeraars zijn aanspreekpunten benoemd voor gezinnen met vragen over hun kind met ZEVMB. Dit aantal breidt zich nog verder uit.
  • Deze aanspreekpunten bespreken regelmatig samen hoe ze kennis kunnen bundelen, continuïteit van zorg kunnen realiseren en procedures kunnen vereenvoudigen.

 

Wat is onze opgave in 2022?

  • Een landelijk ZEVMB-expertisecentrum met regionale expertisekernen en waarin opgebouwde kennis en ervaring zin geborgd en gebundeld.
  • Publicatie ZEVMB-zorgstandaard; een landelijke norm voor ZEVMB-zorg.  
  • Lancering ZEVMB-paspoort, dat middels een ‘vinkje’ in relevante systemen toegang geeft tot snellere en eenvoudigere procedures, tot aanspreekpunten met kennis van de doelgroep ZEVMB en daarmee tot meer samenhang tussen de verschillende procedures en systemen.  
  • Wij zien je Wel gaat over in ZEVMB.nl, hét kennisplatform over ZEVMB. Voor ouders, (zorg)professionals en iedereen die ondersteuning en informatie nodig heeft over ZEVMB.

 

 

Toekomstperspectief

Vanaf 2022 is er een landelijk ZEVMB-kenniscentrum met regionale ‘hubs’ die door professionals, organisaties/instanties en ouders geconsulteerd kunnen worden voor kennis en expertise rondom ZEVMB. In 2023 is voor iedereen met een ZEVMB-predicaat een snelle en eenvoudige indicatiestelling Wlz en meerzorg mogelijk. Bij het aanvragen van (her)indicaties wordt reeds aangeleverde informatie gebruikt, bijvoorbeeld met voorinvulling uit een gedeeld dossier.