Materiële steun

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Het zijn er heel wat: van medische hulpmiddelen tot hulp bij liggen, zitten, bewegen, tillen en ondersteunen. En geen gezin ontkomt aan een woningaanpassing. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van een aangepaste slaap- en badkamer beneden met tillift.

Het regelen van hulpmiddelen en het in gang zetten van woningaanpassingen vraagt erg veel. Van uitzoeken wat er moet en kan, tot de aanvraag, de toewijzing, de levering, het onderhoud, de vervanging en eventueel hergebruik. En als je verhuist begint een deel van dit proces opnieuw.

 

Wat hebben we in de afgelopen periode gerealiseerd?

 • In samenspraak tussen ouders, professionals en betrokken instanties hebben we kwaliteitseisen geformuleerd die van belang zijn voor het realiseren van onderstaand toekomstbeeld:

a) Geef toegang tot het palet hulp- en vervoermiddelen dat voor deze groep nodig is, zonder dat voor elk onderdeel apart moet worden geïndiceerd.

b) Betrek in het beslisproces op gelijkwaardige wijze de keuze en het oordeel van de ouders en maak het advies van de eigen ZEVMB-deskundige ergotherapeut en/of revalidatiearts leidend.

c) Weeg bij elke aanvraag het belang en de behoefte van alle gezinsleden mee.

d) Zorg voor kennis over ZEVMB bij alle betrokken partijen die betrokken zijn: van aanvragen tot toewijzen, passing, bestellen, leveren, onderhoud en retour.

e) Zorg voor één regisseur die verantwoordelijk is voor een goed proces van aanvraag tot en met levering en service/onderhoud; niet zijnde de ouders.

f) Zorg voor deze groep voor een landelijke of regionale inkoop (n=7)

 • We hebben een overzicht gemaakt van de hulpmiddelen die een gezin met een kind met ZEVMB nodig heeft (‘palet van hulpmiddelen’).
 • In het onderzoeksrapport ‘Van hulpvrager tot bouwopzichter’ zijn de ervaringen beschreven van ouders met woningaanpassing. Dit is de basis voor vervolgstappen.
 • We werken samen met ouders, Copiloten, gemeenten/VNG, hulpmiddelenleveranciers, zorgkantoren, zorgverzekeraars, revalidatieartsen en ergotherapeuten om knelpunten verder in beeld te krijgen en samen structureel op te lossen.

 

Wat is onze opgave in de komende periode?

 • Het benodigde ‘palet van hulpmiddelen’ dat voor deze groep grotendeels voorspelbaar is, onder de aandacht brengen bij de betrokken financiers en verstrekkers van hulpmiddelen voor mensen met ZEVMB.
 • Nauwlettend voeden en volgen van het landelijke Actieprogramma Hulpmiddelen, met als doel dat het ook voor mensen met ZEVMB de gewenste resultaten oplevert. Zo nodig aanvullende acties in gang zetten. 
 • Woningaanpassingen: een plan opstellen om de gesignaleerde knelpunten in ons rapport over woningaanpassingen aan te pakken.
 • Zorgen voor voldoende kennis en deskundigheid bij ouders en professionals ten aanzien van o.a. hulpmiddelen.

 

Stand van zaken

 • We doen nader onderzoek naar welke hulpmiddelen nagenoeg alle gezinnen met ZEVMB nodig hebben.
 • Wij zien je Wel neemt deel aan de Verbeteragenda Hulpmiddelen (VNG) in de werkgroepen Schrappen terugkerende machtiging en hulpmiddelenpaspoort  (4a) en Regionale inkoop en kennisbundeling (4b) en neemt deel aan de klankbordgroep van de monitor van de Verbeteragenda.  
 • De handreiking hulpmiddelen in de Wmo voor Copiloten is gereed en in gebruik. Op dit onderdeel brengen we kennis en ervaring nu bij elkaar en hebben een leertraject ingezet. Doorontwikkeling naar een handreiking voor ouders volgt later in het jaar.
 • We zijn gestart met een vergelijkbare handreiking voor de hulpmiddelen in de Zvw.
 • We gaan beginnen met het bij elkaar brengen van de kennis hoe een aanvraag voor woningaanpassing kan worden verbeterd – zowel aan de kant van gezinnen als van gemeenten.

 

Toekomstperspectief

In 2023 is er een aanbod van hulpmiddelen, woningaanpassingen, en vervoersmogelijkheden dat voldoet, en is het aanvraagproces hiervan eenvoudig, efficiënt en effectief geregeld. Kennis over aanvragen voor deze doelgroep is gebundeld en beschikbaar op de werkvloer en de processen waar mogelijk onafhankelijk van de financier (Wlz, Wmo, Zvw.) Het onderhoud van de materialen gebeurt efficiënt en hergebruik van hulpmiddelen is handig geregeld.

Projectouder
Marcel van Bockel