Ontzorgen van ouders

Ontzorgen van gezinnen met ZEVMB is cruciaal in de beweging van overleven naar leven. We zijn ons in de eerste fase van Wij zien je Wel bewust geworden dat passende dagbesteding, logeren en woonplekken alleen in samenwerking met ouders kan ontstaan. Dat passende zorg naast thuis afhankelijk is van:

 • maatwerk voor gezinnen met kind(eren) met ZEVMB
 • de dialoog tussen ouders en zorgprofessionals over een gedeelde verantwoordelijkheid over wanneer kwaliteit van leven wordt ervaren.

 

Wat hebben we in de afgelopen periode gerealiseerd?

We hebben in regionale bijeenkomsten met ouders een eerste inventarisatie gemaakt van passend aanbod op het gebied van logeren, (deeltijd)wonen en dagbesteding. Aan regiotafels met ouders, zorgprofessionals/aanbieders en zorgkantoren hebben we inspirerende praktijkvoorbeelden verzameld en in dialoog uitgewisseld wat nodig is voor passende nieuwe oplossingen in betreffende regio. We hebben samen randvoorwaarden opgesteld voor de samenwerking tussen ouders en aanbieders als het gaat over passend aanbod.  

 

Wat is onze opgave in de komende periode?

 • Creëer randvoorwaarden en stuur op de beschikbaarheid van voldoende, passend en kwalitatief goed aanbod van logeren, dagbesteding en (deeltijd)wonen voor ZEVMB;
 • Deeltijdverblijf: monitor de door WzjW gesignaleerde knelpunten rondom vervoer en hulpmiddelen;
 • Een landelijk leerplatform organiseren waar goede voorbeelden, ervaringen en knelpunten worden uitgewisseld en samen opgepakt en opgelost. We nodigen zorgkantoren uit om gastheer/-vrouw te zijn in deze gesprekken tussen ouders, zorgaanbieders/zorgprofessionals;
 • We kijken naar mogelijkheden voor verbetering van de mobiliteit: passend en veilig vervoer van gezinnen met een kind met ZEVMB om te ontzorgen en om te kunnen participeren in de samenleving.
 • Op basis van signalen van ouders en zorgaanbieders die zich inzetten voor passend aanbod in Amsterdam in gesprek met de Gemeente Amsterdam en Zorgkantoor Zilverenkruis.

 

Stand van zaken

 • Met ouders (2CU) hebben we kwaliteitseisen vastgelegd, waaraan passende dagbesteding, logeren en (deeltijd)wonen en passend en veilig vervoer voor de groep ZEVMB moet voldoen.
 • Op basis van deze kwaliteitseisen kijken we op een aantal plekken in Nederland hoe we passend zorgaanbod kunnen organiseren en financieren. Daar faciliteren we een dialoog tussen zorgkantoor, ouders (Stichting 2CU), Copiloten en zorgprofessionals/organisaties wat er nodig is of opgelost moet worden om aan de vraag van ouders in de regio te voldoen.  
 • De Nza heeft een onderzoek passende bekostiging ZEVMB-logeren uitgezet om te onderzoeken hoe de huidige tarieven zich verhouden tot voldoende en voldoende passend logeeraanbod voor mensen met ZEVMB.
Toekomstperspectief

In 2023 zijn randvoorwaarden gecreëerd en zijn door aanbieders en financiers concrete stappen gezet voor de beschikbaarheid van voldoende, passend en kwalitatief goed aanbod van logeren, dagbesteding en (deeltijd)wonen voor mensen met ZEVMB.

  Projectleider
  Patricia Koster
  E-mailadres
  patricia.koster@wijzienjewel.nl
  Projectouder
  Zwantine de Schipper