Toegang tot passende zorg

Het predicaat ZEVMB

Het vaststellen of iemand binnen de groep van mensen met ZEVMB valt wordt gedaan door een landelijk ZEVMB expertteam. Dit team bestaat uit artsen (kinderarts, kinderneuroloog en AVG artsen) en gedragswetenschappers (orthopedagogen). Als een kind/gezin in aanmerking wil komen voor deelname aan een van de pilots die Wij zien je Wel initieert, kan deze persoon worden voorgelegd aan dit expertteam om het predicaat ZEVMB te krijgen. Dit predicaat geldt alleen voor projecten die verband houden met Wij zien je Wel en heeft geen formele status.

Lees meer over het verkrijgen van het predicaat. 

Enkelvoudige aanspreekpunten ZEVMB

Voor deze kleine groep zal de toegang tot hulp en ondersteuning worden vereenvoudigd, met name: eenvoudige toegang tot de juiste zorg (Wlz, meerzorg, Zvw), enkelvoudige aanspreekpunten bij het CIZ, zorgkantoren, verzekeraars, gemeente, UMCs en kinderziekenhuizen, revalidatiecentra en specialistische klinieken zoals SEIN.  Op deze manier organiseren we enkelvoudige aanspreekpunten aan zowel de ouderkant (de Copiloot) als aan de systeemkant per organisatie.

Toegang tot de Wlz en meerzorg en continuïteit van zorg

Voor mensen die tot de groep ZEVMB behoren gaan we kijken of een vereenvoudigde procedure mogelijk is voor toegang tot de Wlz, waarbij het ‘vinkje komt waarschijnlijk in aanmerking voor meerzorg’ meteen aan staat. Concreet betekent dit: zodra bepaald is dat iemand ZEVMB heeft, kan toegang tot de Wlz snel geregeld worden. We gaan kijken hoe het aanvragen van (meer)zorg kan worden vereenvoudigd en ondersteund, bijvoorbeeld met voorinvulling en hergebruik van reeds eerder aangeleverde informatie en documenten.

Gedurende het proces van aanvraag wordt in afwachting van de definitieve indicatie al passende zorg geboden. Dat wil ook zeggen dat de automatische afname van zorgbudgetten bijvoorbeeld bij de overgang naar volwassenheid worden beoordeeld naar aanleiding van de eventueel veranderde zorgbehoefte maar niet op basis van leeftijd.

Toekomstperspectief

Vanaf 2019 is er op basis van een duidelijke beschrijving wat ZEVMB is een landelijk contactpunt waar kan worden vastgesteld of iemand behoort tot deze groep. Als dat zo is krijgt hij/zij een ‘paspoort ZEVMB’ waarmee op een snelle en efficiënte wijze passende zorg, inclusief voorzieningen en ondersteuning, aan kind en gezin gegeven kunnen worden.

In 2023 is voor iedereen met ZEVMB predicaat een snelle en eenvoudige indicatiestelling Wlz mogelijk. Meerzorg wordt toegekend voor tenminste 3 tot 5 jaar en wordt alleen tussentijds aangepast als er iets in de bestaande situatie verandert. Bij het aanvragen van (her)-indicaties wordt gebruik gemaakt van reeds aangeleverde informatie, bijvoorbeeld middels voorinvulling uit een gedeeld dossier.

Projectleider
Carien van Hooff
E-mailadres
carien.vanhooff@wijzienjewel.nl