Toegang tot passende zorg

Het organiseren van passende zorg is heel complex. Ook als volkomen duidelijk is dát je kind intensieve zorg nodig heeft, dag en nacht, levenslang. Dat kan beter.

Zorg organisatie moet minder complex worden voor ouders. Dat vraagt eenvoudigere procedures en meer kennis op de juiste plek. We gaan ervoor zorgen dat (grotere) organisaties een of twee aanspreekpunten ZEVMB hebben waar alle vragen over deze doelgroep terecht komen. En we zorgen dat die aanspreekpunten de juiste kennis hebben.

Om dit mogelijk te maken hebben we de groep ZEVMB goed afgebakend en hebben we het predicaat ZEVMB in het leven geroepen.

Lees meer over het verkrijgen van het predicaat

 

Stand van zaken (juni 2019):

  • Er is een heldere definitie voor ZEVMB vastgesteld.
  • Er is een landelijk expertteam ingesteld met kinderartsen, AVG-artsen, orthopedagogen en een kinderneuroloog. Dit expertteam stelt vast of iemand tot deze groep behoort.
  • In veel zorgkantoren, bij CIZ, bij ZN en bij zorgverzekeraars zijn aanspreekpunten benoemd voor gezinnen met vragen over hun kind met ZEVMB. Dit aantal breidt zich nog verder uit.
  • Deze aanspreekpunten bespreken regelmatig samen hoe ze kennis kunnen bundelen, continuïteit van zorg kunnen realiseren en procedures kunnen vereenvoudigen. Met input van de Copiloten kijken we bijvoorbeeld of en hoe het proces van de aanvraag van meerzorg eenvoudiger kan.
Toekomstperspectief

In 2023 is voor iedereen met een ZEVMB-predicaat een snelle en eenvoudige indicatiestelling Wlz mogelijk. Meerzorg wordt toegekend voor ten minste 3 tot 5 jaar en wordt alleen tussentijds aangepast als er iets in de bestaande situatie verandert. Bij het aanvragen van (her)indicaties wordt reeds aangeleverde informatie gebruikt, bijvoorbeeld met voorinvulling uit een gedeeld dossier.

Projectleider
Carien van Hooff
E-mailadres
carien.vanhooff@wijzienjewel.nl